archiwalny Statut Stowarzyszenia (2011)

Aktualny Statut Stowarzyszenia PPJK można znaleźć pod tym linkiem: www.ppjk.pl/statut-stowarzyszenia

S T A T U T

„PUCHAR POLSKI JACHTÓW KABINOWYCH Związek Klas T – Stowarzyszenie”

 

Rozdział I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA

 • 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: „PUCHAR POLSKI JACHTÓW KABINOWYCH ZWIĄZEK KLAS T – STOWARZYSZENIE”. Zwane w dalszej części Stowarzyszeniem jest związkiem klas T jednokadłubowych jachtów kabinowych. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób uprawiających żeglarstwo na jednokadłubowych jachtach kabinowych klas T oraz osób zainteresowanych rozwojem żeglarstwa.

 • 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, siedzibą jest miasto Włocławek.

 • 3
 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz na podstawie niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na podstawie prawa o stowarzyszeniach,
  jest zarejestrowanym Stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.
 • 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o pokrewnych celach.

 • 5

Stowarzyszenie używa pieczęci prostokątnej o następującej treści: PUCHAR POLSKI JACHTÓW KABINOWYCH Stowarzyszenie  z aktualnym adresem korespondencyjnym.

 

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 • 6

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie rekreacji, turystyki i sportów wodnych na akwenach śródlądowych i morskich, ochrona środowiska, działalność żeglarska młodzieży oraz wspieranie innych inicjatyw.

 • 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez podejmowanie wszelkich dozwolonych prawem przedsięwzięć a w szczególności. poprzez:

 1. prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania rekreacji i sportów wodnych;
 2. tworzenie i ciągłe udoskonalania przepisów pomiarowych klas T
 3. organizowanie regat i zawodów sportowych o znaczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym
 4. finansowanie uczestnictwa członków Stowarzyszenia w krajowych i zagranicznych zawodach sportowych
 5. prowadzenie działalności profilaktycznej zmierzającej do zmniej­szenia liczby nieszczęśliwych wypadków na wodzie;
 6. organizowanie i prowadzenie bazy turystycznej przywodnej na akwenach śródlądowych i morskich;
 7. badanie na zlecenie specjalistycznych służb i innych organizacji zanieczyszczenia środowiska, szczególnie akwenów śródlądowych;
 8. współdziałanie z innymi organizacjami, instytucjami i administracją terenową;
 9. prowadzenie działalności gospodarczej służącej pozyskiwaniu środków na realizację statutowych zadań;
 10. organizowanie regat i innych imprez sportowych o charakterze żeglarskim.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 • 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków Zwyczajnych;
 2. Członków Wspierających;
 3. Członków Honorowych.
 • 9
 1. Członkami Zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne, będące obywatelami polskimi, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych oraz akceptujące statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Zwyczajni przyjmowani są na podstawie uchwały Zarządu, po rozpatrzeniu deklaracji kandydata, zawierającej rekomendację dwóch Członków Stowarzyszenia. Od odmownej decyzji Zarządu nie przysługuje odwołanie.
 3. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na podstawie stosownej uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 • 10
 1. Członkami Wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, deklarujące pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Wspierający, osoby prawne działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 3. Członków Wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 4. Członkowie Wspierający posiadają te same prawa co Członkowie Zwyczajni z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkowie Wspierający, mają prawo brać udział z głosem doradczym w pracach statutowych organów Stowarzyszenia.
 5. Członkowie Wspierający mają obowiązek regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz stosowania się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia.
 6. Członkowie Wspierający są zwolnieni od obowiązku uiszczania składek członkowskich.
 • 11
 1. Członkowie Zwyczajni mają prawo do:
  • uczestniczenia w walnych zgromadzeniach oraz do czynnego i biernego prawa wyborczego;
  • bierne prawo wyborcze przysługuje Członkom mającym ukończone 18 lat i posiadającym roczny staż w Stowarzyszeniu;
  • brania czynnego udziału w pracach, szkoleniu i imprezach oraz korzystania z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez organy Stowarzyszenia i wysuwania postulatów i wniosków wobec organów Stowarzyszenia;
  • otrzymywania od organów Stowarzyszenia pomocy w zakresie zadań statutowych;
  • korzystania z innych uprawnień wynikających ze Statutu, uchwał i działalności Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Honorowi posiadają te same prawa co Członkowie Zwyczajni z wyjątkiem czynnego
  i biernego prawa wyborczego. Członkowie Honorowi mają prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych organach Stowarzyszenia.
 3. Członkowie Honorowi zwolnieni są od obowiązku płacenia składek członkowskich.
 • 12

Do obowiązków Członków Zwyczajnych należy:

 1. przestrzeganie przepisów Statutu oraz uchwał i postanowień organów Stowarzyszenia;
 2. regularne opłacanie składek członkowskich;
 3. branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia.
 • 13

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. zgłoszenia na piśmie dobrowolnej rezygnacji z członkostwa, po uprzednim uregulowaniu składek
  i innych zobowiązań Członka;
 2. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
 3. skreślenia z listy Członków przez Zarząd:
 • na skutek zalegania w opłacaniu składki członkowskiej za okres 6 miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu;
 • z powodu umyślnego i rażącego naruszenia postanowień Statutu, nieprzestrzegania postanowień, uchwał, regulaminów oraz uchylania się od udziału w pracach Stowarzyszenia;
 • w przypadku nie wywiązywania się z deklarowanych świadczeń;
 • w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia.
 1. W wyżej wymienionych przypadkach, Zarząd jest zobowiązany zawiadomić pisemnie Członka
  o skreśleniu, podając przyczynę i wskazując na prawo do wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje w terminie zawitym 30 dni od jej doręczenia, odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, którego uchwała jest
  w tym przedmiocie ostateczna.
 3. Utraty osobowości prawnej przez Członka Wspierającego.
 4. Rozwiązania Stowarzyszenia.
 5. Śmierci Członka.

Rozdział IV

ORGANA STOWARZYSZENIA

 

 • 14
 1. Organami Stowarzyszenia są:
 2. Walne Zgromadzenie;
 3. Zarząd;
 4. Komisja Rewizyjna.

 

 1. Kadencja organów Stowarzyszenia trwa 2 lata.
 2. Uchwały organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności 50% uprawnionych + 1 osoba uprawniona do głosowania.
 3. W przypadku braku kworum, wprowadza się drugi termin Walnego Zgromadzenia, który będzie podany w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu. Na Walnym Zgromadzeniu zwołanym w drugim terminie, dla ważności podejmowanych uchwał, wystarczy zwykła większość głosów, poza przypadkiem „Zmiana statutu i rozwiązanie” – patrz. Rozdz. VI.
 4. W przypadku powstania vacatu w składzie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, organom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba Członków dokooptowanych do danego organu nie może być większa od 1/3 składu (w zaokrągleniu w górę). O powstaniu vacatu w ich składzie, orzekają odpowiednie organa.
 5. Przy kooptacji, powinny być w pierwszym rzędzie brane pod uwagę osoby, które podczas wyborów do danego organu władzy lub na dane stanowisko uzyskały liczbę głosów większą od 1/4 ogólnej liczby ważnie oddanych głosów.
 6. Osoby pochodzące z kooptacji nie mogą pełnić funkcji przewodniczącego danego organu.
  W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego danego organu, jego obowiązki pełni zastępca.
 7. Ubycie ze składu organów Stowarzyszenia o których mowa w ust. 1 liczby Członków większej od 1/3, powoduje obowiązek zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
 8. Walne Zgromadzenie o którym mowa w ust. 8 wybiera nowych Członków na wszystkie miejsca zwolnione przez osoby wybrane uprzednio, co oznacza, iż miejsca obsadzone w drodze kooptacji zostają również objęte wyborami.
 • 15

Członkowie organów pełnią swoje funkcje społecznie.

 • 16
 1. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.
 2. Miejsce i termin Zgromadzenia oraz projekt porządku obrad, ustala Zarząd.
 3. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 4. Walne Zgromadzenie zwyczajne odbywa się co 1 rok.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane na żądanie 20% członków Stowarzyszenia, bądź z inicjatywy Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej. Powinno być ono zwołane w ciągu jednego miesiąca od dnia zgłoszenia żądania.
 • 17
 1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział z głosem decydującym Członkowie Zwyczajni.
 2. Z głosem doradczym uczestniczą:
 3. delegaci Członków Wspierających;
 4. Członkowie Honorowi;
 5. osoby zaproszone przez Zarząd.
 • 18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. ustalenie kierunków działań i programu działalności;
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej;
 3. zatwierdzanie budżetu i sprawozdania finansowego, przedstawionych przez Zarząd oraz podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku, a w przypadku poniesienia straty – o sposobie jej pokrycia;
 4. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 5. określenie liczebności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 6. uchwalanie zmian w Statucie;
 7. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
 8. rozpatrywanie innych spraw, które ze względu na szczególną ważność wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia;
 9. ustalanie wysokości składek członkowskich;
 10. wybór i odwołanie Prezesa;
 11. wybór i odwołanie pozostałych Członków Zarządu;
 12. wybór i odwołanie Członków Komisji Rewizyjnej;
 13. wyboru oraz odwołania Prezesa, Członków Zarządu i Członków Komisji Rewizyjnej dokonuje się
  w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Zgromadzenia.
 14. nadawanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia.
 • 19

Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu Zarządu i musi składać się z określonej przez Walne Zgromadzenie liczby Członków, ale w jego składzie muszą być funkcje: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

 • 20

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami;
 2. realizacja uchwał i wytycznych Walnego Zgromadzenia;
 3. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu programów działalności, budżetu i bilansu oraz sprawozdań z ich wykonania;
 4. zatwierdzanie planów finansowych działalności gospodarczej Stowarzyszenia, w tym planów inwestycyjnych, remontowych i zakupów;
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 6. zaciąganie zobowiązań, ustanawianie pełnomocnictw i innych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, zaciąganie kredytów i pożyczek;
 7. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
 8. zbywanie i nabywanie majątku ruchomego;
 9. nabywanie i zbywanie nieruchomości, stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia;
 10. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do spółek i innych jednostek – przedsięwzięć gospodarczych;
 11. powoływanie komisji, sekcji i innych organów wewnętrznych w Stowarzyszeniu;
 12. zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
 13. powoływanie i odwoływanie Dyrektora oraz ustalanie zakresu jego obowiązków i ewentualnej gratyfikacji;
 14. zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych Stowarzyszenia;
 15. interpretowanie zapisów Statutu Stowarzyszenia i przygotowywania projektów ewentualnych jego zmian;
 16. ustalanie liczebności, struktury organizacyjnej i zakresów obowiązków osób zatrudnionych przez Stowarzyszenie;
 17. zawieranie umów o pracę;
 18. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych oraz w zakresie działalności gospodarczej;
 19. podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich;
 20. rozstrzyganie sporów między Członkami;
 21. podejmowanie wszelkich uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia;
 22. Wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o nadanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia.
 • 21

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku i zwoływane są przez Prezesa.

 • 22

Zarząd, może wybrać ze swego grona, Prezydium w składzie co najmniej trzech osób: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz lub Skarbnik.

 • 23
 1. Prezydium Zarządu kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu, zgodnie z regulaminem działania Prezydium uchwalonym przez Zarząd.
 2. Uchwały Prezydium podlegają przedstawieniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 3. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu.
 4. Członkowie organów Stowarzyszenia, o których mowa w § 14 ust. 1 lit. b; c w przypadku nie uczestniczenia czynnego w pracach danego organu Stowarzyszenia przez okres co najmniej
  6 miesięcy, mogą być odwołani z pełnionej funkcji przez organ Stowarzyszenia, którego członkiem jest dana osoba. Uchwała w tej sprawie podejmowana jest w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
 5. Do organów Stowarzyszenia następnej kadencji nie mogą kandydować osoby, będące uprzednio członkami organów, o których mowa w 14, ust. 1, lit. b ¸ c, które nie uzyskały absolutorium.
 • 24
 1. Komisja Rewizyjna składa się z liczby Członków ustalonej przez Zgromadzenie, w tym z Przewodniczącego i co najmniej jednego Zastępcy i Sekretarza.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu oraz Prezydium z głosem doradczym.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo powoływania ekspertów do realizacji opracowań specjalistycznych, którzy mogą występować z głosem doradczym.
 4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 5. przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej i gospodarczej pod względem celowości, rzetelności
  i gospodarności;
 6. szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa jej regulamin, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie;
 7. posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się, co najmniej dwa razy w roku.

 

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 • 25
 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze oraz prawa majątkowe.
 2. Na fundusze składają się:
 3. wpływy ze składek członkowskich i opłat licencyjnych;
 4. darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Stowarzyszenia;
 5. wpływy z odsetek bankowych i innych przychodów z kapitału;
 6. wpływy z działalności gospodarczej;
 7. wpływy z ofiarności społecznej;
 8. inne wpływy.
 9. Fundusze Stowarzyszenia mogą być użyte wyłącznie na cele określone w Statucie. Dochód
  z działalności Stowarzyszenia, służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego Członków.
 10. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe powinny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, bezzwłocznie przekazywane na rachunek bankowy.
 • 26

Stowarzyszenie może tworzyć jednostki gospodarcze zgodnie z przepisami prawa, wchodzić w spółki
i prowadzić własną działalność gospodarczą.

 • 27
 1. W celu realizacji zadań statutowych, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników na zasadzie umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy o dzieło i innych umów jak również fundować nagrody.
 2. Zarząd gospodaruje majątkiem, funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 3. Rok obrachunkowy stanowi rok kalendarzowy.
 • 28

Do zaciągania zobowiązań, ustanawiania pełnomocnictw i innych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są w reprezentacji łącznej: Prezes i Skarbnik, lub Prezes i inny Członek Zarządu, lub Skarbnik i inny Członek Zarządu.

 

 

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE

 • 29
 1. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na skutek podjęcia w tym przedmiocie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, większością 3/4 liczby głosów przy obecności 50%
  + 1 uprawnionych.
 2. Sposób rozwiązania Stowarzyszenia oraz cel, na który ma być przeznaczony jego majątek określa uchwała o rozwiązaniu.