PPJK 2018 – zawiadomienie o regatach

Zawiadomienie o cyklu regat

Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2018

 1. INFORMACJE OGÓLNE

Regaty o Puchar Polski Jachtów Kabinowych (PPJK) to cykliczne regaty jachtów żaglowych składające się
z regat eliminacyjnych i finału. Głównymi celami regat PPJK są:

 • integrowanie środowiska żeglarskiego w Polsce, poprzez rozgrywanie cyklu regat według jednolitych zasad organizacyjnych i przepisów pomiarowych;
 • wyłonienie najlepszych sterników w sezonie w klasach (cykl regat eliminacyjnych);
 • wyłonienie najlepszego sternika w sezonie (regaty finałowe).

W roku 2018 będzie rozegrana XXIII-sza edycja PPJK. Dotychczasowymi zdobywcami Pucharu Polski Jachtów Kabinowych:

zawiadomienie PPJK 2018

1996r – Zbigniew Kania

1997r – Leon Wróbel

1998r – Leon Wróbel

1999r – Zbigniew Jodzis

2000r – Przemysław Tarnacki

2001r – Piotr Cichocki; Romuald Knasiecki; Przemysław Tarnacki; Leon Wróbel

2002r – Wojciech Myśliwiec

2003r – Wojciech Myśliwiec

2004r – Robert Janecki

2005r – Paweł Oskroba

2006r – Wojciech Myśliwiec

2007r – Ryszard Osmański.

2008r – Tomasz Szychowiak

2009r – Piotr Kula

2010r – Karol Górski

2011r – Tymon Sadowski

2012r – Andrzej Wegner

2013r – Andrzej Wegner

2014r – Piotr Adamowicz

2015r – Piotr Matwiejczuk

2016r – Piotr Matwiejczuk

2017r – Arkadiusz Sendlewski

 1. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Puchar Polski Jachtów Kabinowych reprezentuje  Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

Jarek Bazylko                          – Prezes Zarządu i Komandor PPJK

Mirosław Czech                        – W-ce Prezes Zarządu i Dyrektor

Cezary Brędowski                     – Skarbnik

Mirosława Wierzchowska          – Sekretarz Zarządu

Kontakt:

jarek@ppjk.pl

602 672 810

 1. UCZESTNICTWO

Klasy jachtów

W regatach PPJK zostaną sklasyfikowane jachty klas: T-1, T-2, T-3 (według Formuły Pomiarowej PZŻ 2017÷2020 z późniejszymi komunikatami) oraz wszelkie inne klasy jachtów uczestniczące minimum 3 razy
w regatach eliminacyjnych, pod warunkiem posiadania własnych stowarzyszeń klas lub zaakceptowanych przez Stowarzyszenie PPJK przepisów pomiarowych.

Przynależność poszczególnych jachtów do klas (w razie wątpliwości) rozstrzygana będzie przez Komisje Pomiarowe (KP) poszczególnych regat eliminacyjnych. Klasyfikacja końcowa będzie ogłoszona po ostatnich regatach eliminacyjnych.

 Zawodnicy

W cyklu PPJK będą klasyfikowani sternicy według następujących zasad:

 1. sklasyfikowany w cyklu PPJK będzie każdy sternik, który ukończy minimum jedne regaty eliminacyjne;
 2. sternik jest zobowiązany do prowadzenia (sterowania) jachtu podczas eliminacji i finału;
 3. w poszczególnych regatach załoga jachtu musi być stała -możliwe są tylko zmiany załogi
  (z wyłączeniem sternika) z przyczyn losowych za zgodą Sędziego Głównego;
 4. sternik może być sklasyfikowany w różnych klasach (zmiana jachtu nie wyklucza kwalifikacji w innej klasie);
 5. sternik może zakwalifikować się do finału PPJK tylko z jednej klasy – decyduje lepsze miejsce, a gdy to nie rozstrzyga – kolejno:
  • większa ilość zdobytych punktów;
  • lepsze miejsce w MPJK;
  • lepsze miejsce w DMPJK;
 6. PRZEPISY

 Regaty eliminacyjne zostaną rozegrane według:

 1. Przepisów Regatowych Żeglarstwa ISAF;
 2. niniejszego Zawiadomienia o regatach;
 3. Zawiadomień o regatach i Instrukcji Żeglugi poszczególnych regat eliminacyjnych;
 4. Przepisów Pomiarowych Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych „Formuła Pomiarowa PZŻ 2013÷2016” z późniejszymi komunikatami (dostępnej na stronie ppjk.pl oraz www.pya.org.pl);
 5. Przepisów Pomiarowych Związków Klas uczestniczących w regatach eliminacyjnych.

 

 1. KALENDARZ REGAT

Regaty PPJK składają się z cyklu eliminacyjnego i regat finałowych. Kalendarz regat eliminacyjnych wraz ze współczynnikami rankingowymi będzie ogłoszony do końca kwietnia 2017 na stronie www.ppjk.pl.

 1. PUNKTACJA

 Wyniki punktowe uzyskane przez zawodników w poszczególnych eliminacjach będą przeliczone do klasyfikacji PPJK według następującego wzoru:

W x (101 + 1000 log10(N/P))

gdzie:

W – współczynnik regat;

N – ilość zawodników sklasyfikowanych w danych regatach;

P – miejsce zajęte w regatach.

Wartości punktowe podlegają przemnożeniu przez współczynnik rankingowy („R”) danych regat. Na sezon 2016 ustala się następujące wartości „W”:

 • Regaty eliminacyjne       – 0
 • Regaty DMPJK – 1.1
 • Regaty MPJK – 1.2

Do punktacji końcowej regat eliminacyjnych zaliczają się wszystkie wynik eliminacji.

Limit jachtów w klasach konieczny do uznania wyników, regat eliminacyjnych w klasyfikacji PPJK, ustala się na cztery (4).

 1. REGATY FINAŁOWE

 Informacje ogólne

 1. Regaty finałowe o Puchar Polski odbędą się w dniach 29 – 30 września 2018 w ośrodku Bocianie Gniazdo w Rynie.
 2. Zapisy do regat w godzinach 8-9 w dniu 29 września.
 3. Klasyfikacja ustalona podczas zawodów jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej (przepis 70.5 a i b PRŻ ).
 4. Ewentualne losowanie do grup eliminacyjnych Finału przeprowadzi Zarząd PPJK do godz. 24.00 trzeciego dnia po zakończeniu ostatnich regat eliminacyjnych. Wyniki losowania są ostateczne i nie ma możliwości dokonywania zamian przez zawodników.
 5. Jeśli z przyczyn niezależnych od organizatora lub braku możliwości finansowych regaty Finałowe nie zostaną rozegrane, Puchar i Nagrody za 1 miejsce zostaną przyznane zwycięzcy najliczniejszej
  z klas PPJK (klasyfikacja frekwencji).

Uczestnictwo

 Prawo startu w regatach finałowych uzyskuje: 16 sterników wyłonionych w regatach eliminacyjnych PPJK według następujących zasad.

 1. Do finału mogą wejść zawodnicy, sklasyfikowani w minimum w (trzech) regatach eliminacyjnych oraz spełniają warunki pkt. 2 do 6 rozdziału „Uczestnictwo”
 2. Jedno miejsce dla zdobywcy Pucharu Polski Jachtów Kabinowych z roku poprzedniego
 3. Dwa miejsca dla zwycięzców każdej z klas T (1 i 2 miejsce).
 4. Następne miejsca będą przydzielane po kolei wszystkim klasom sklasyfikowanym w cyklu PPJK 2017 według klasyfikacji frekwencji, aż do wyczerpania limitu. Klasyfikację frekwencji oblicza się przez podzielenie sumy jachtów w klasie (sklasyfikowanych we wszystkich regatach cyklu)przez liczbę odpowiadającą ilości  regat eliminacyjnych punktowanych w rankingu.
 5. W wypadku „remisu” w klasyfikacji frekwencji pomiędzy klasami, decyduje większa frekwencja, kolejno na: MMPJK, DMPJK, a gdy to nie daje rozstrzygnięcia – losowanie.
 6. W przypadku rezygnacji uprawnionych zawodników ze startu w Finale, prawo do startu przechodzi na innych zawodników, zgodnie z ilością zdobytych punktów (od największej) w PPJK niezależnie od klasy w której startowali z tym, że nie może to być zawodnik, który zajął w klasyfikacji PPJK miejsce niższe niż 5-te.
 7. W przypadku, gdy według powyższych zasad nie uda się zebrać 16 zawodników, na finale wystartuje mniejsza ilość zawodników.

Zasady rozgrywania regat finałowych

 1. Regaty będą rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017-2020 w systemie wyścigu flotowego sędziowanego bezpośrednio na wodzie zgodnie z załącznikiem Q, Instrukcją Żeglugi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Wpisowe do regat finałowych wynosi 400 PLN. Kaucja zwrotna 300 PLN na pokrycie ewentualnych kosztów napraw sprzętu w razie zawinionej kolizji. Jeśli zawodnik doprowadził do kolizji i uszkodzenia sprzętu może dalej brać udział w regatach pod warunkiem uzupełnienia kaucji.
 3. Załogi startują w składzie trzy osobowym. Podczas regat dopuszcza się zmianę jednego członka załogi spowodowaną przypadkami losowymi po wyrażeniu zgody przez Sędziego Głównego. Nie dotyczy to sternika jachtu. Sternik jest zobowiązany do osobistego sterowania jachtem podczas wszystkich wyścigów. Ilość osób załogi nie może ulec zmianie w czasie regat.
 4. Wszystkie zakwalifikowane załogi ścigają się w jednej grupie (maksymalnie 16 załóg). Jednak w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń o sposobie rozegrania finału decyduje Sędzia Główny Przewiduje się rozegranie do 12 wyścigów.
 5. W razie nie rozegrania wszystkich przewidzianych wyścigów decydująca będzie ilość punktów zgromadzona do momentu przerwania wyścigów. W razie nie rozegrania ani jednego wyścigu regaty zostają nierozstrzygnięte – Puchar Polski nie będzie przyznany; nagrody zostaną przydzielone losowo pośród uczestników pozostających w zawodach w momencie przerwania regat. W celu odebrania nagrody obowiązkowa jest obecność co najmniej jednego członka załogi podczas losowania.
 6. Ustalone terminy i godziny startów, kolejność wyścigów, ich liczba, a także zasady rozegrania zawodów mogą być zmienione w zależności od warunków atmosferycznych. Stosowne decyzje zostaną podjęte przez Sędziego Głównego i mogą zostać ogłoszone w dowolnym momencie zawodów w dowolny sposób.
 7. W wypadku wycofania się, nie stawienia w terminie zawodników uprawnionych do startu w eliminacjach organizator przyzna prawo startu innym zawodnikom wg zasad podanych w pkt. 7 /uczestnictwo / podpunkt 4. O ewentualnych zamianach jachtów mających na celu wyrównanie szans w przypadku różnych parametrów technicznych jednostek, zadecyduje Komisja Regatowa i poinformuje zawodników na odprawie.
 8. W chwili zapisu do regat zawodnik wylosuje jacht na którym będzie się ścigał w pierwszym wyścigu
 9. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w wyposażeniu jachtu poza obsługą regulacji. W trakcie regat miecz musi być opuszczony. Po regatach jacht musi być zdany w stanie sklarowanym. Naruszenie tych zasad może być podstawą dyskwalifikacji zawodnika z wyścigu.

 

 Za Zarząd PPJK

Jarek Bazylko