Konkurs fotograficzny PPJK

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO PPJK 2017

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Karolina Nowicka wraz z zarządem PPJK.

2. Dostarczenie zdjęć na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie, w szczególności zapisów § 3 pkt 3.

§ 2. ZASADY KONKURSU

1. Czas zgłaszania zdjęć: od 01 listopada 2017r. do 31 grudnia 2017r.

2. Do konkursu przystąpią zdjęcia wytypowane przez wszystkich 10 organizatorów regat PPJK. Każdy z organizatorów może zgłosić do konkursu maksymalnie 10 zdjęć (wybranych spośród galerii zdjęć wykonanej w miejscu, w którym organizował regaty PPJK w sezonie 2017 lub/i dostarczonych przez uczestników regat).

3. Każda osoba może również zgłosić do konkursu swoje autorskie zdjęcie, przekazując je organizatorowi regat, podczas których to zdjęcie zostało wykonane (na zasadach objętych niniejszym regulaminem).

4. Zdjęcia należy dostarczać (zgłaszać do konkursu) w formie elektronicznej na adres mailowy karolina.nowicka@op.pl.

5. Celem konkursu jest:

a) promowanie żeglarstwa,

b) podtrzymanie współpracy i kontaktów w środowisku żeglarskim,

c) uhonorowanie pracy autorów/fotografów relacjonujących regaty PPJK,

d) wyłonienie fotografii z najlepszym ujęciem, wykonanej podczas wyścigów regatowych PPJK.

§ 3. WYMOGI TECHNICZNE I FORMALNE

1. Zdjęcia zgłaszane do konkursu powinny spełniać następujące wymogi:

a) zdjęcie musi być w formacie jpg,

b) rozmiar jednego pliku nie może przekroczyć pojemność 5 MB (lub 12 MPixels),

c) nazwa pliku powinna zawierać: Miejsce, Datę, Organizatora regat, Imię & Nazwisko autora zdjęcia.

2. Przystępując do konkursu organizator regat oświadcza, iż:

a) posiada pełnię praw autorskich do zgłaszanych fotografii oraz posiada zgodę osób biorących udział przy jej powstawaniu (będących na zdjęciu) na publikacje ich wizerunku – przejmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do organizatorów konkursu,

b) dla zgłoszonych fotografii przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz organizatora konkursu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach ekspozycji w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) – w celu wystawiania, publikacji, rozpowszechniania i udostępniania we wszystkich materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych organizatora konkursu, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu,

c) nadesłane zdjęcia nigdy nie brały udziału w innym konkursie fotograficznym,

d) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r poz. 2135) – w zakresie związanym z konkursem i ekspozycją prac zgłoszonych do konkursu.

 

§ 4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 2 m-cy, licząc od ostatniego dnia na nadsyłanie zdjęć.

2. Oceną i metodą wyłonienia 3 najlepszych zdjęć będzie uzyskanie jak największej ilości polubieni/głosów pod zdjęciem na profilu facebooka PPJK, gdzie ogłoszony jest konkurs (głosować może każdy, niezależenie od tego czy jest związany czynnie z żeglarstwem w PPJK).

3. Spośród opublikowanych na profilu facebooka PPJK galerii zdjęć, użytkownicy wytypują 3 najlepsze zdjęcia z największą ilością polubień pod każdym ze zdjęć: I, II, i III miejsce. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania ex aequo danego miejsca, więcej niż jednemu zdjęciu (w przypadku tej samej liczby głosów/polubień) oraz do wyróżnienia większej liczby zdjęć na zasadach określonych regulaminem.

4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej PPJK, na profilu facebooka PPJK oraz magazynu „Żagle”. Finaliści konkursu (autorzy/fotografowie) zostaną poinformowani na w/w stronach (oraz bezpośrednio przez organizatorów regat typujących zdjęcia do konkursu).

5. Autor zdjęcia, które zajmie pierwsze miejsce jako finalista otrzyma w nagrodę od PPJK – szczególne wyróżnienie w postaci nagrody/statuetki za najlepsze zdjęcie regat PPJK 2017.

6. Zwycięskie 3 zdjęcia zostaną opublikowane na łamach magazynu „Żagle”     (z zastrzeżeniem § 4 pkt 3), nagradzając w ten sposób żeglarzy za ich aktywne uczestnictwo w regatach PPJK. Autorzy 3 zwycięskich zdjęć otrzymają prenumeratę magazynu „Żagle”.

7. Organizator przewiduję także nagrody rzeczowe od PPJK (z zastrzeżeniem możliwości wyróżnienia większej ilości zdjęć także w formie rzeczowej).

       Sponsorami i fundatorami nagród są: PPJK oraz Magazyn